För grönare städer – Veg Tech AB - Våtmark

VÅTMARKER

VA-guiden har gjort ett reportage om Hamre våtmark, som fungerar både som ett populärt rekreationsområde och att belastningen av föroreningar minskas ut till Mälaren.
En våtmark kan ha många viktiga funktioner så som vattenresurs, vattenfilter för sjöar och hav, livsmiljö för flera växter och djur och uppskattade miljöer för rekreation.

Maxipluggplanta

Veg Tech har levererat ett stort antal och ett 30-tal olika arter med maxi- och örpluggplantor till anläggningen.

Flytande våtmark »

Läs reportaget från VA-guiden här »

| Permalink | Kommentarer (0)

Planeras det våtmarker?

Nu kan kommuner ansöka om pengar när våtmarker anläggs. 
Vi erbjuder multifunktionella växtsystem som bidrar med förbättring av vattenkvalitet och gynnar den biologiska mångfalden.

Våra  växtsystem används så klart i prydnads- och parkdammar  – men det är i reningsdammar och våtmarker som de gör den mest imponerande insatsen!
Dammar, våtmarker, fuktängar och översilningsytor är effektiva näringsfällor. De fyller en viktig funktion i landskapet för att minska närings- och föroreningsläckaget till sjöar och hav. Att utöka andelen våtmarker och att anlägga vegetationsrika kantzoner och trösklar där odlingsmark avvattnas mot vattendrag, ses som mycket viktiga åtgärder för att minska näringsbelastningen i våra sjöar och vattendrag.

 

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Gor-en-vatmarkssatsning/ 

| Permalink | Kommentarer (0)

Härliga nyheter, hör upp alla kommuner!

Härliga nyheter, hör upp alla kommuner!
Passa på att planera in mer grönska i stadsmiljön!

Boverket går ut och ger mer än 1 miljard i bidrag till kommuner som investerar i stadsgrönska.
Pengarna kan användas till gröna tak, planteringar, dagvattenanläggningar, våtmarker precis det som vi är experter på. Kontakta oss på Veg Tech, så berättar vi mer om vad vi kan göra för just era gröna projekt.

Ansökan görs genom boverket:
https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/stod-for-gronare-stader/

Förordningen:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20171337-om-bidrag-for-gronare_sfs-2017-1337

| Permalink | Kommentarer (0)

Återskapande av miljöprojekt

Veg Tech har varit i Anderslöv i Skåne och planterat 10 000 st vassplantor till ett miljöprojekt "Tulltorpsprojektet" som är ett långsiktigt projekt att återskapa våtmarker längs Tullstorpsån. Syftet är att fånga upp fosfor och kväve från intillaggande odlingsmarker och hindra detta från att nå havet.

Camilla och Christina från Veg Tech använder planteringsrör för en effektiv och rationell plantering.
Det finns att köpa av oss på Veg Tech.

 

 Vill du ta del av detta projekt kan man åka till en visningsträcka vid Jordberga. Där finns illustrationer och informationsskyltar.

Läs mer på: www.tullstorpsan.se

 

 

| Permalink | Kommentarer (0)

Våtmarker längs Tulltorpsån i Trelleborgs kommun

Om ett par veckor kommer Veg Tech plantera våtmarksväxter bl a bladvass, kaveldun och rörflen i en produktionsvåtmark i Trelleborgs kommun.Våtmarken anläggs för att fånga upp näringsämnen från omgivande odlingsmark. Näringen som annars kan orsaka övergödning i havsmiljön ska här vara en resurs för att odla råvara till biogasproduktion. Produktionsvåtmarken är projekterad av Naturvårdsingenjörerna AB och ingår i Tullstorpsåprojektet.

Veg Techs specialister besökte förra veckan våtmarken för att stämma av med projektören inför den kommande planteringen.

Bilden: Wladimir från Veg Tech och Henrik från Naturvårdsingenjörerna AB


Bild på våtmarken innan plantering


Bild på de vackra omgivande markerna.

I ett långsiktigt miljöprojekt kring Tullstorpsån skapas ett flertal våtmarker längs Tullstorpsån. Våtmarkerna ska fånga upp kväve och fosfor från omgivande odlingsmarker och hindra det från att nå havet. Åtgärderna har fler positiva effekter såsom minskad risk för översvämning, ökad biologisk mångfald och återskapande av ett värdefullt fisksamhälle.

Naturvårdsingenjörerna finns på facebook och mer om projektet kan man läsa på dessa länkar:
http://www.tullstorpsan.se/2013_06_assartorp.php
http://www.tullstorpsan.se/bilder/Biogas%20projektplan%20Assartorp.pdf

| Permalink | Kommentarer (0)

Taggar