Sveriges två ledande leverantörer av gröna systemlösningar till stadsmiljöer, Veg Tech och Urban Green, slås samman. Syftet med fusionen är att skapa synergieffekter och utveckla det gemensamma erbjudandet så att ännu fler får upp ögonen för hur man skapar grönskande städer.

Veg Tech och Urban Green har tillsammans cirka 60 anställda och en omsättning på 170 MSEK. Bolagen kompletterar varandra och genom fusionen skapas ett helhetserbjudande inom gröna systemlösningar för tak, fasader, mark- och vattenmiljöer. Takparker kommer fortsätta marknadsföras under varumärket Urban Green medan övrigt sortiment går under Veg Tech. Båda bolagen ägs av Nordic Waterproofing Group AB och sammanslagningen genomförs den 1 januari 2022.

– Målsättningen är att stärka vår marknadsledande position. Tillsammans får vi en organisation med väldigt stor kunskap och erfarenhet inom gröna områden. Dessutom finns det tydliga synergieffekter vad gäller produktion, försäljning och administration, säger Johan Ljungberg, VD på Veg Tech och Urban Green.

Gröna tak har blivit en allt vanligare syn på bostäder, kontor och offentliga lokaler. En viktig anledning är att växtsystemen avlastar stadens dagvattenhantering. Taket får en vattenhållande förmåga, vilket fördröjer och minskar avrinningen. Samtidigt gynnas den biologiska mångfalden då livsmiljöer skapas för bin och insekter.

Samgåendet underlättas av att bolagens produktionsanläggningar ligger nära varandra i småländska Vislanda. Här odlas en stor del av de växter som används i företagets produkter. Bland annat de populära sedummattorna som numera även levereras med biokol, en restprodukt från Veg Techs värmeanläggning. Biokol förbättrar växtkraften samtidigt som det ger en potentiell kolsänka.

– Vi odlar svenska växter som är anpassade för vårt nordiska klimat. En trygghet för våra kunder är att vi ansvarar för hela kedjan från planta till montage, säger Johan Ljungberg.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Ljungberg, VD
jl@vegtech.se
070-814 80 05

Vi har i över 30 års tid utvecklat och odlat olika växtsystem för att skapa grönska i stadsmiljöer runt om i hela Norden. Vi erbjuder kompletta systemlösningar för tak- och fasadvegetation till gröna tak-, innergårdar och sociala taklandskap. Vi erbjuder även erosionsskydd för mark och vattenmiljöer samt växtsystem för naturlig dagvattenhantering. Den största delen av produktionen sker i egna odlingar i Småland.

Takpark – Stockholm under stjärnorna
Produktion av sedummattor i Småland
Odling av färdig ängsmatta