Vi erbjuder multifunktionella växtsystem som bidrar med förbättring av vattenkvalitet och gynnar den biologiska mångfalden.

Effektiva näringsfällor
Våra  växtsystem används så klart i prydnads- och parkdammar  – men det är i reningsdammar och våtmarker som de gör den mest imponerande insatsen!

Dammar, våtmarker, fuktängar och översilningsytor är effektiva näringsfällor. De fyller en viktig funktion i landskapet för att minska närings- och föroreningsläckaget till sjöar och hav.

Att utöka andelen våtmarker och att anlägga vegetationsrika kantzoner och trösklar där odlingsmark avvattnas mot vattendrag, ses som mycket viktiga åtgärder för att minska näringsbelastningen i våra sjöar och vattendrag.

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Gor-en-vatmarkssatsning

Se Veg Techs växtsystem för vattenmiljöer »