Månad: februari 2017

Klimatväg i bostadsområde

Rødovre kommun i utkanten av Köpenhamn genomförde en innovativ ombyggnad av Lørenskogvej. Målet med projektet var att skapa en bättre trafikmiljö och ta hand om dagvattnet lokalt utan att belasta kommunens avloppsnät.
Avrinningsvatten från vägen filtreras genom växtbäddar och dräneras ned till grundvattnet. Därmed säkras de närliggande villorna från översvämning vid kraftiga regn.
Vägens bredd på Lørenskogvej minskades så att ett 4 meter brett genomgående grönt svackdike med äng kunde skapas på vägens västra sida. Svackdiket är uppbyggt av FilterMuld och ängsmattor levererade av Veg Tech AB.
Arbetet utfördes 2014 och fick ett positivt bemötande av de boende i området.

Läs mer

Grönare städer i Helsingborg

Veg Tech hälsar Erika och Joachim välkomna till Veg Tech. Vi har nu startat de upp vårt nya skånekontor i Helsingborg. De kommer att hjälpa våra kunder i region syd med allt från våra smålandsodlade sedumtak till hur flytande växtöar kan rena vatten.
Kom förbi någon gång och prata gröna vegetationslösningar inom dagvattenhantering!

Läs mer

Tidigare poster