På uppdrag av Veg Tech undersöker AgroTech i Danmark kvaliteten på vatten från gröna tak. Jenny Andersson, student från Uppsala Universitet, ska analysera resultaten och försöka svara på om gröna tak har en förmåga att rena tungmetaller och vilken effekt näringstillförsel har på avrinningsvattnet. Hennes arbete ska presenteras i början av 2015.


Jenny Andersson och Lars Jörgensen från AgroTech

Gröna tak kan bidra till minskad och fördröjd avrinning, det vill säga en minskad totalbelastning på dagvattennätet. Några andra fördelar är minskad ”urban heat island”-effekt genom ökad reflektionsförmåga och transpiration. Minskad bullernivå uppnås om fler vegeterade ytor tillförs i storstäder och förbättrad luftkvalitet kan uppnås då partiklar och föroreningar kan deponeras i växtmaterialet och marksubstratet. Med denna studie kommer slutsatser att dras om huruvida även vattenkvaliteten påverkas i en positiv bemärkelse.

Vi återkommer med besked när analysen är klar.

Läs om AgroTech på deras webbplats »


Pågående försök på gröna tak från AgroTech i Danmark.

Krympfria sedumtak finns hos Veg Tech »