Hur kan en befintlig gräsmatta förvandlas till en ängsyta? Marit Gamberg som arbetar som teknisk säljare hos oss på Veg Tech, gjorde ett ex-jobb 2013 om fördelar och metoder när man ändrar en gräsyta till en blomstrande ängsyta.

Visste ni att skötseln av gräsytor står idag för cirka 20-25% av en kommuns skötselbudget? Och när kommuner och städer expanderar ökar även mängden grönytor vilket skapar ett ökande skötselbehov. Samtidigt är ängsmarken idag en av våra mest hotade naturtyper, där en utslagning av arter kan ge allvarliga påföljder.

Minska skötselinsatser

Genom att anlägga äng får man ner antalet skötselinsatser samtidigt som man bidrar till en ökad biologisk mångfald som gynnar fjärilar, humlor och bin. Samtidigt får man en varierad och inspirerande miljö inpå knuten!

Att tänka på…

  • Hur är förhållandet på platsen? Ex torrt – fuktigt, sol – skugga, näringsrikt – näringsfattigt, kalkhalt m.m.
  • Avlägsna eller markera hinder i ytan, t.ex. stenar eller andra vassa uppstickande föremål.
  • Etableringstiden – beror på vilken metod som används. Vid sådd tar full etablering 3 år.
Ängar i städer

Att anlägga ängar i städer ger både oss människor och våra pollinatörer en bättre värld att leva i.

Nedan finns olika metoder för att genomföra en omförning från gräsmatta till äng.

Spårsådd
Gör ett spår i den täta grässvålen för att sedan så eller plantera. Spåren bör vara minst 7,5 cm gärna något bredare för att konkurrerande vegetation inte skall hinna invadera spåren innan ängsväxterna har etablerat sig. Innan ett genomförande bör gräsmattan hållas lågvuxen.

Lucksådd
Innebär att man öppnar upp luckor på cirka 1x1m för att sedan så eller plantera. Man bör vara medveten om att örterna initialt kommer att stå i klusterformationer då det tar tid innan arterna sprider sig vidare. Innan ett genomförande bör gräsmattan hållas lågvuxen.

Pluggplantor
Ett komplement eller ett alternativ till frösådd är örtpluggplantor med svenska ängsväxter. Kan med fördel användas på ytor där frösådd försvåras, t.ex. branta slänter. En metod som är fördelaktig för långsamväxande arter. Med hjälp av planteringsrör blir planteringen snabb och effektiv, ca 200 st örtplugg/h.

Färdig äng
Veg Techs färdigetablerade ängsmatta läggs ut på bar jord.

Ängsfröblandingar
Veg Tech erbjuder ett 15 -tal olika ängsfröblandningar som passar för olika miljöer